piesni religijne teksty Spis

stardolinki

Temat: O interpetacji Pisma Świetego w Kościele Katolickim
HEURYSTYKA Biblijna na pożytek intepretującego PŚ - kryteria odnajdywania sensu Krytyka literacka i historyczna tekstu Biblii obejmuje zbiór zasad i działań, za pomocą których dokonuje się poprawnej analizy tekstu, tj. odnalezienia właściwego sensu wyrazowego. Podstawowe zjawiska języka biblijnego Oryginalne języki biblijne - język hebrajski, - język aramejski, - język grecki (koine dialektos). Rodzaje literackie - w tekście Biblii wyróżniono następujące gatunki literackie: mowa, kazanie, modlitwa, dokument (umowa, list, spis), rytuał liturgiczny, sentencja prawna, opowiadanie popularne (mit, bajka, saga, legenda), opowiadanie historyczne (sprawozdanie, kronika, autobiografia), pieśni (żniwne, weselne, żałobne, zwycięskie i inne), psalmy, midrasz, ewangelia, apokalipsa.; W badaniach nad rodzajami literackimi Biblii bierze się pod uwagę odkrycie ewentualnej ewolucji danego tekstu i ustalenie jego pierwotnej (ustnej) formy oraz znalezienie możliwych pozabiblijnych wpływów literackich na badany tekst. Styl autorów biblijnych Paralelizm - dwukrotne lub wielokrotne wyrażenie w kolejnych stychach tej samej myśli; mamy: - paralelizm synonimiczny A A1 , - paralelizm antytetyczny A -A, - paralelizm syntetyczny ... z całego zwrotu, a nie z sensu poszczególnych wyrazów. Podstawy analizy literackiej tekstu biblijnego Znajomość etymologii wyrazów; Rekonstrukcja kompozycji tekstu (księgi) - ukazanie planu wypowiedzi, myśli przewodniej, akcentów; obejmuje: akcenty, paralelizmy, ... i działał, uwarunkowania historyczne, literackie, kulturalne i religijne epoki, w której żył i pisał; Krytyka historyczna tekstu biblijnego Autor i adresaci księgi; Czas i miejsce powstania księgi; Sitz im Leben - ... biblijnej. Metody badań historyczno-literackich Formgeschichte - poznanie etapów przedliterackiego formowania tekstu: wyodrębnienie poszczególnych gatunków literackich, analiza czynników decydujących o wyborze konkretnego gatunku, studium porównawcze z literaturą pozabiblijną. Traditionsgeschichte - dzieje tekstu od powstania do ostatecznej redakcji: metody przekazu ustnego, dotarcie do pierwotnej treści (jeszcze nie interpretowanej). Redactionsgeschichte - badanie tekstu w jego pozycji horyzontalnej, czyli zajmowanie się ostateczną postacią tekstu.
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,629.htmlTemat: Jak czytać Biblię by nie wpaść w jehowizm
HEURYSTYKA Bibiljna określana jest przez następujące elementy: - kryteria odnajdywania sensu Krytyka literacka i historyczna tekstu Biblii obejmuje zbiór zasad i działań, za pomocą których dokonuje się poprawnej analizy tekstu, tj. odnalezienia właściwego sensu wyrazowego. Podstawowe zjawiska języka biblijnego Oryginalne języki biblijne - język hebrajski, - język aramejski, - język grecki (koine dialektos). Rodzaje literackie - w tekście Biblii wyróżniono następujące gatunki literackie: mowa, kazanie, modlitwa, dokument (umowa, list, spis), rytuał liturgiczny, sentencja prawna, opowiadanie popularne (mit, bajka, saga, legenda), opowiadanie historyczne (sprawozdanie, kronika, autobiografia), pieśni (żniwne, weselne, żałobne, zwycięskie i inne), psalmy, midrasz, ewangelia, apokalipsa.; W badaniach nad rodzajami literackimi Biblii bierze się pod uwagę odkrycie ewentualnej ewolucji danego tekstu i ustalenie jego pierwotnej (ustnej) formy oraz znalezienie możliwych pozabiblijnych wpływów literackich na badany tekst. Styl autorów biblijnych Paralelizm - dwukrotne lub wielokrotne wyrażenie w kolejnych stychach tej samej myśli; mamy: - paralelizm synonimiczny A A1 , - paralelizm antytetyczny A -A, - paralelizm ... wynika z całego zwrotu, a nie z sensu poszczególnych wyrazów. Podstawy analizy literackiej tekstu biblijnego Znajomość etymologii wyrazów; Rekonstrukcja kompozycji tekstu (księgi) - ukazanie planu wypowiedzi, myśli przewodniej, akcentów; obejmuje: akcenty, ... przebywał i działał, uwarunkowania historyczne, literackie, kulturalne i religijne epoki, w której żył i pisał; Krytyka historyczna tekstu biblijnego Autor i adresaci księgi; Czas i miejsce powstania księgi; Sitz im Leben ... geografii biblijnej. Metody badań historyczno-literackich Formgeschichte - poznanie etapów przedliterackiego formowania tekstu: wyodrębnienie poszczególnych gatunków literackich, analiza czynników decydujących o wyborze konkretnego gatunku, studium porównawcze z literaturą pozabiblijną. Traditionsgeschichte - dzieje tekstu od powstania do ostatecznej redakcji: metody przekazu ustnego, dotarcie do pierwotnej treści (jeszcze nie interpretowanej). Redactionsgeschichte - badanie tekstu w jego pozycji horyzontalnej, czyli zajmowanie się ostateczną postacią tekstu.
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=1659


Temat: materiały do kształcenia
Motet - najlepiej posługiwać się XVI-wieczną definicją Tinctorisa, z której wynika, że jest to wszelka kompozycja, której tekst nie jest ani częścią ordinarium missae, ani kantyleną. Teksty motetów najczęściej podejmowały tematykę religijną, ale wg powyższej definicji do motetów można zaliczyć także kompozycje do tekstów świeckich. Mogły one dotyczyć także proprium missae. Możemy wyróżnić kilka typów motetów: Motet z cantus firmus Motet pieśniowy - powstał w XVIw. w Niemczech. Jako cantus firmus wykorzystuje chorał protestancki, przeprowadzony w tenorze bądź sopranie, na wzór pieśni tenorowej. Motet przeimitowany - stanowi kulminację franko-flamandzkiej polifonii wokalnej. Nie ma ... początkach XII wieku zaczęto je zapisywać. Głosy w organum nosiły nazwy: Vox principalis (głos główny) Vox organalis (głos dokomponowany) Spis treści [ukryj] 1 Rozwój 1.1 Organum proste i złożone, paralelne i ... kwinta, kwarta i oktawa (pojęte w średniowieczny sposób interwały doskonałe). Ten typ jest ważny z punktu widzenia rozwoju polifonii: pod melizmaty podkładano nowy tekst (czyli stosowano technikę tropowania), a to przyczyniło ... i ewangelią, wprowadzały wiernych w sens danego tekstu. Po zastosowaniu w wielogłosowości przede wszystkim rozszerzyła się tematyka konduktusu; powstawały wówczas utwory o charakterze okolicznościowym, pisane na różne okazje; najliczniejszą grupę stanowiły utwory dwugłosowe, zdarzały się jednak nawet cztero. Konduktus cechowało sylabiczne traktowanie tekstu i technika "nota contra notam". Wyróżniamy konduktus prosty (simplex) stroficzny, śpiewany na jednej melodii, wykonywany najczęściej przez grupę śpiewaków...
Źródło: gregorianum.fora.pl/a/a,179.html


Temat: Piaseczno
czy gdzieś można poznać zawartość (np iso) Obrazu płyty nie wystawiam, bo ma 130 MB. Ale wszystkie materiały są pobrane z płyty. Przedstawię Ci spis treści. Kazania mp3: Przygotowaliśmy dla Ciebie ... pastora Mariana Biernackiego. Posłuchaj pieśni skomponowanej przez Marcina Lutra, pod tytułem "Warownym grodem jest nasz Bóg". Pieśn ta jest wykonywana w oryginale, po niemiecku: Kliknij, aby posłuchać pieśni. Na płycie znajdziesz też pieśń w języku rosyjskim pod tytułem "Panie, tyś moją osłoną" - kliknij, aby posłuchać. Jeśli chciałbyś posłuchać więcej, wejdź na stronę internetową: audio.protestanci.org Znajdziesz tam kilkaset godzin nagrań najciekawszych kazań ... że wskazówki człowieka, który żył kilkaset lat temu, mogą być przydatne dzisiaj dla małżonków, którzy chcą ułożyć sobie życie zgodnie z Bożą wolą. Zachęcam do lektury tego wartościowego tekstu. Ratunek od ... Bożego gniewu. Ktoś kiedyś powiedział, że ostatecznie istnieją tylko 2 religie: religia człowieka – oparta na tym, co człowiek robi i co może zrobić; i „religia” Boga – oparta na tym,...
Źródło: nazawsze.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=584


Temat: Pytania na krzyżówkę z historii
... organizacje kupieckie, handlujące z Nowym Światem 103. ZIKURRATY- świątynie Majów 104. ŻACY- inaczej studenci 105. INICJAŁ- pierwsza litera tekstu, powiększona i bogato zdobiona różnymi motywami 106. PRZYWILEJ- prawo nadające jakiejś grupie...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=4242


Temat: Religie dane ogólne
i chrześcijan za święte i natchnione przez Boga. • Brahmany - teksty teologiczne dotyczące sensu i celu ofiar, uzupełnienia do każdej z Sanhit. • Bundahiszn - księga religijna. • Dinkart - święta księga mazdeizmu, pochodzi z IX w. • Dipawansa - najstarsza zachowana kronika buddyzmu na Cejlonie, spisana w IV - V w. ne. • Dżataki - palijskie opowieści o poprzednich wcieleniach Buddy, stanowią część kanonu religijnego buddyzmu. • Engisiki - japoński zbiór obowiązujących tekstów. Składa się z 50 ksiąg, z czego 10 pierwszych obejmuje sprawy wyznań religijnych, w tym: 27 modlitw Norito, spisy imion bogów kultu Shinto. • Fatiha ... wypowiedzi i postępki mahometa opracowane w IX w. • Hagada - część Talmudu złożona z opowieści ludowych, spekulacji teologicznych, legend, przysłów. • Halacha - część Talmudu zawierająca przepisy religijne i prawne. • Jaszt - część Awesty - modlitwy do niższych bóstw. • Kandżur - nazwa głównego zbioru religijnego, kanonu lamaizmu, składającego się z 108 tomów dzieł zawierających kazania, doktrynę i przepisy. • Kojiki - święta księga religii Schinto (ok. 722 r.) • Konkordancja - alfabetyczny spis wyrazów i sentencji zawartych w Biblii, z dokładnym wskazaniem miejsca, w którym występują. • Koran - święta księga muzułmanów. • Mahabharata - olbrzymia epopeja wierzeń ... japoński mit o stworzeniu oraz legendy o bogach. • Nowy Testament - zbiór ksiąg religijnych powstałych między poł. I i poł. II w. n.e. uważanych za święte przez chrześcijaństwo. Wraz ze Starym ... księga rodzaju, o Exodus - księga wyjścia, o Leviticus - księga kapłańska, o Numeri - księga liczb, o Deuteronomium - księga powtórzonego prawa. Zawierają legendarny opis stworzenia świata, dziejów Izraela, zbiory praw, przepisów i pieśni. • Objawienie - z reguły treść ksiąg świętych i innych dokumentów w danej religii. • Patieriki - staroruskie księgi żywotów "świętych ojców". • Ramajana - święta księga hinduizmu, utożsamiana z bogiem Wisznu. • Rodał - nawinięty na dwa drążki zwój pergaminu zawierający spisany ręcznie tekst Tory lub innych ksiąg biblijnych, przechowywany w synagodze (bóżnicy) w ozdobnej szafce. • Sahih - zbiór podań z życia Mahometa (napisany przez Muslima), obok Koranu największy autorytet muzułmańskiej literatury religijnej. • Sanhita - części zbioru Wed: o Rygweda - wiedza hymnów, o Samaweda - wiedza śpiewów, o Jadżurweda - wiedza formuł ofiarnych, o Atharwaweda - wiedza zaklęć. • Septuaginta ... (24 księgi w judaizmie) powstałych prawdopodobnie między XI a III w. p.n.e., uważanych za święte przez judaizm i chrześcijaństwo. Obejmują zagadnienia doktryny religijnej kultu, etyki, prawa, historii i historiozofii Izraela, opowieści ... - nazwa każdego z 114 rozdziałów Koranu. • Sutra - w buddyźmie teksty samodzielne, uważane za mowy lub wypowiedzi samego Buddy albo jego bezpośrednich uczniów. • Suttapitaka - święta księga buddyzmu (tzw. "kosz ... (pięcioksiągu). Tanach - hebrajska nazwa Biblii. • Tandżur - dandżur - obszerna (225 tomów) encyklopedia kanoniczna lamaizmu, traktowana jako komentarz do Kandżuru. • Tantry - indyjskie teksty religijne, związane głównie z hinduizmem, będące ... księga buddyzmu. • Upaniszady - nazwa tekstów magicznych i mistycznych w hinduiźmie. • Weda - święte pismo branimizmu i hinduizmu składające się z 4 sanhit i brahman. • Wulgata - pierwszy łaciński przekład Biblii...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=291


Temat: Książki i artykuły - RasTafari i nie tylko
z paru wątków o książkach i artykułach skleciłem jeden na pierwszej stronie znajduje sie spis treści, gdyby ktoś chciał zapoznać się z jakimś starym materiałem tylko proszę, nie poruszajcie starych tematów, ... religijnym, zwanych „rastafarianami”, a także niekiedy - zwłaszcza w Polsce, „rastamanami”. Rastafarianizm dla wyznawców stał się zarówno religią, jak i systemem filozoficznym, który zawiera istotne przesłanie dla młodego, poszukującego ideału człowieka. ... na pochodzenie od króla Dawida i królowej Saby. Murzyni na Jamajce uwierzyli wówczas, że spełnia się przepowiednia wybitnego działacza społecznego i religijnego Marcusa Garveya, który głosił nadejście czarnego króla, który wszystkim ... powiązane: społeczno - polityczny, kulturowy i religijny. Rastafari nie jest organizacją, ale realnie istniejącą wspólnotą miłości dzieci Jah, skazanych na życie w Babilonie - w systemach zniewalających człowieka. Rastamani poszukują w ... społeczeństwo. Nie czynią tego w sposób agresywny, lecz przez działanie na świadomość, przekonania, zachowania i obrzędy. Ich tzw. przystosowanie do społeczeństwa można określić jako pozytywne poszukiwanie zagubionych, humanistycznych i religijnych wartości. ... afrykańską muzyką magów oraz różnych stylów, tworzonych przez czarnych i białych. Została spopularyzowana przez Boba Marleya. Teksty pieśni reggae głoszą równość społeczną, miłość, braterstwo, potępiają rasizm, demaskują symbol zła - Babilon,...
Źródło: rrr.com.pl/forum/viewtopic.php?t=52


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © stardolinki