dz.u.z 2007 Nr 39 poz 251

stardolinki

Temat: Wywóz odpadów komunalnych nie segregowanych
poz. 1655) Zamawiający rozpatrzył Państwa protest (nr pisma 2353/F) z dnia 10.06.2008r. i uwzględnił go w całości jako uzasadniony. Uzasadnienie : Zamawiający zamieścił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w pkt. 6.1.4 i 6.1.5 ) wymóg załączenia do oferty zezwoleń na odbiór i składowanie odpadów wydanych w myśl przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach ( Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn.zm.). Postawiony warunek w przedmiotowym postępowaniu nie znajduje umocowania prawnego. W związku z zakazem dokonywania modyfikacji w zakresie warunków udziału w postępowaniu ( art. 38 ust. 5 cyt. ustawy)...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3222Temat: ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie PN
dotyczy: protestu w postępowaniu przetargowym na wykonanie czyszczenia - odbiór i utylizację odpadów ropopochodnych ( nr sprawy: LOG/139/2007) Informuję, że działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 164 poz.1163 z późn./ Zamawiający rozpatrzył Państwa protest (nr pisma S-3/3324) z dnia 04.05.2006r. i uwzględnił go. Uzasadnienie: ze względu na to, iż Zamawiający zażądał ... o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz.251) art. 17 - 19 Wykonawca powinien przedstawić opracowany program gospodarki odpadami zatwierdzony przez właściwy terytorialnie organ...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1458


Temat: ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
... udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 28.12.2009r. Ogłoszenie opublikowano w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.12.2009r. pod numerem 2009/S 251-361214. DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4820


Temat: Proszę o pomoc
... z art.19 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 z późniejszymi zmianami ) właściwość miejscowa organu wydającego decyzję...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=9792


Temat: Śmieci
... ochrony środowiska. Podstawa prawna: art. 79a.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 tekst jednolity z późn. zmianami).
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1267


Temat: zakopywanie odpadów komunalnych
... (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn zm.) oraz ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn.zm.). Wykonanie obowiązków nałożonych zarządzeniem pokontrolnym zakład winien...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=80604


Temat: Opracowanie informacji o wytwarzanych odpadach
Opracowanie informacji o wytwarzanych odpadach   Oferujemy Państwu usługi w zakresie opracowania dokumentacji związanej z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (tekst jednolity: Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251). Usługa obejmuje kompleksowe opracowanie wymaganych dokumentów i prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji zatwierdzającej. Oferujemy opracowanie następujących dokumentów funkcjonujących w gospodarce odpadami: lInformacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimil lProgram Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymil FOREKO ŚLĄSK Leszek Magiera ul. Strzelców Bytomskich 39/7 41-902 Bytom tel. 602 149 502 e-mail: poczta@foreko.slask.pl internet: eg('PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mb3Jla28uc2xhc2sucGwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZm9yZWtvLnNsYXNrLnBsPC9hPg==');
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=3510


Temat: INF/11/2010 - dostawa materiałów eksploatacyjnych
Wrocław 27.04.2010 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( w trybie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 ze zm. ) Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych. Nr sprawy: INF/11/2010. Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający – JW. 4213 z siedzibą przy ul. Obornickiej 100-102 we Wrocławiu 50 – 984 zawiadamia, że w ... ofertę najkorzystniejszą i spełniającą wymagania siwz z ceną brutto zamówienia tj. 23 082,40 zł brutto. W w/w postępowaniu zostały złożone n/w oferty: 1. Oferta nr 174/10: „GRIM” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Ilski, ul Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław. Cena złożonej oferty: 23 082,40 zł brutto ( 100 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%) 2. Oferta nr 246/10: „HiCOPY” Polska Sp. z o.o., ul. Lindego 7, 30-148 Kraków. Cena złożonej oferty: 28 926,20 zł brutto (79,80 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%) 3. Oferta nr 251/10: „MIR – BET” Mirosław Burda, ul. H. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Cena złożonej oferty: 31 835,90 zł brutto (72,50 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%) 4. Oferta nr 234/10: Wydawnictwa Akcydensowe S.A., ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków. Cena złożonej oferty: 34 300,55 zł brutto (67,29 pkt. przy przyjętym kryterium ceny 100%) 5. Oferta nr 250/10: „INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY” Sp. z o.o., ul. Św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław. Cena złożonej oferty: 44 508,04 zł brutto – oferta odrzucona....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4920


Temat: Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych (kod odpadu 20-01-08)
... elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 13. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.01.2009 r. pod nr 4774-2009 oraz na tablicy ogłoszeń przy Biurze Przepustek Nr...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4118


Temat: : zabytki i prawo
a co powiecie na te zapisy? W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587 oraz z 2008r. Nr 138, poz. 865) wprowadza się następujące zmiany: w art. 4: a) ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie: „1a. Posiadacz jest obowiązany do pozbywania się jako odpadów substancji lub...
Źródło: forum.klub-wartburga.pl/viewtopic.php?t=4406


Temat: POSTEPOWNIE PONIŻEJ 14000euro ODBIÓR ODPADÓW
Koszalin 14.01.2010r. Jednostka Wojskowa Nr 1223 ul. 4-go Marca 5 75-901 Koszalin woj. zachodniopomorskie NIP 669-050-44-18 REGON 330083329 tel./ fax 094- 345 62 63 W imieniu Zamawiającego Jednostki Wojskowej Nr 1223 ... nr 2. 3. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 j.t., z ... na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na transporcie odpadów kategorii 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 6. Oświadczenie Wykonawcy o dalszym postępowaniu z odpadami – załącznik nr 3. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2010r. Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2010r., godzina 8:00 Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 Warunki płatności: przelew 21 dni po każdym odbiorze. Ofertę cenową wraz z...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4842


Temat: PN na dostawę sprzętu biurowego
Numer ogłoszenia 102018-2007 data nadania: 15.06.2007r OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU BIUROWEGO 1. Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA 1946, 50-984 WROCŁAW, ul. Poznańska 58; telefon: 071/7663832, 071/7663425, 071/76637022. Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 9 lutego 2006r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm). 3. Adres strony internetowej, ... na fax nr 071/7663701. 4.Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa: sprzętu biurowego nr sprawy: SP.BIUR/151/191/207/245/251/2007, CPV: 30121100-4, 30190000-7, 30121100-4, 30141100-0, 30191000-4, 300000000-9, 30191400-8, 30121110-7, 30191400-8 postępowanie o wartości poniżej 137 000 euro. Nazwa ... 1 do 01.09.2007r. - część 5 7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24, oraz złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: - oświadczenie określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 9 lutego 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) - aktualny odpis z właściwego ... przez Podwykonawców, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie w formie oświadczenia (załącznik nr 3) nazwy i adresy Podwykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, ... ofert stanowi cena brutto przedmiotu zamówienia - znaczenie 100% 10.Termin składania ofert upływa dnia 02.07.2007r. o godz. 9.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii jawnej: pok. 113, bud. 13. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2007r o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 213 bud. 13. 11.Termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert. 12. Zamawiający nie...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1718


Temat: OCHRONA OBIEKTÓW przez SUFO
nr 4687 w m. Klikawa k. Puław, zadanie nr 3 - KW nr 0825 w m. Brzoskwinia k. Krakowa, zadanie nr 4 - KW nr 0783 w m. Wysoka Głogowska k. ... Wykonawcy : 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela” Sp. z o.o. ul. Sokola 14; 39-400 Tarnobrzeg cena brutto oferty: na zadanie nr 1 – 1 167 042,24 PLN – 76% na zadanie nr 2 – 438 280,07 PLN – 63% na zadanie nr 4 – 703 752,12 PLN – 84% 2. „KOMANDOS – KRAKÓW” Sp. z o.o. ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków, cena brutto oferty na zadanie nr 1 – 1 046 276,88 PLN – 89% na zadanie nr 2 – 423 213,12 PLN – 68% na zadanie nr 3 – 432 831,60 PLN – ... nr 1 – 1 043 070,72 PLN – 89% na zadanie nr 2 – 391 151,52 PLN – 78% na zadanie nr 3 – 391 151,52 PLN – 89% na zadanie nr 4 – 651 919,20 PLN – 93% 4. Konsorcjum w składzie: Konsalnet Security Sp. z o.o. ul. Bytkowska 1b, 40 – 147 Katowice Konsalnet S.A. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, Agencja Ochrony „Skorpion Security” Sp. z o.o. ul. Wielicka nr 36 lok. U3, 02-657 Warszawa Skorpion Grupa Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 251, 04-866 Warszawa cena brutto oferty na zadanie nr 1 – 1 009 726,66 PLN – 93% na zadanie nr 2 – 397 884,46 PLN – 76% na zadanie nr 3 – 407 182,32 PLN – 86% na zadanie nr 4 – 630 544,80 PLN – 96% 5. Konsorcjum Dyskam – Ekotrade Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo „Dyskam” Sp. z o.o. ul. Reymonta 22; 30-059 Kraków cena brutto oferty: na zadanie nr ... na zadanie nr 1 – 938 763,65 PLN – 100% na zadanie nr 2 – 319 012,92 PLN – 100% na zadanie nr 3 – 351 395,13 PLN – 100% na zadanie nr 4 – 608 101,68 PLN – 100% Działając zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. 2007 Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu na wszystkie zadania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Konsorcjum w składzie: Impel Security Polska Sp. z o.o. Impel Security Provider Sp. z...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4620


Temat: ogłoszenie o zamówieniu-obbiór i utylizacja odpadów pokonsum
ZATWIERDZIŁ DOWÓDCA JW. 4395 ppłk Mieczysław ORŁOWSKI Leźnica Wielka, dnia 21-09-2007 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4395, 95-043 Leźnica Wielka, woj. łódzkie, tel. 042 718-01-28 ... wariantowych 5. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r. 6. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu ... działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia i transportu odpadów pokonsumpcyjnych (zezwolenie) wydanej na podstawie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) d). aktualne zaświadczenia ... lub za pośrednictwem poczty po uprzednim złożeniu/przesłaniu wniosku. 11. Miejsce i termin składania ofert - Jednostka Wojskowa 4395, 95-043 Leźnica Wielka bud. nr 7, Kancelaria Jawna do dnia 3 października 2007 ... systemu zakupów - nie dotyczy 15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej - nie dotyczy 16. Informacje dodatkowe - sposób porozumiewania się - faks nr 042 718-01-28 wew. 168619 17. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21-09-2007 r.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2051


Temat: post. pon. 14 000euro Nr spr. 9/MPS - Och. Środ./2010/W/P
Kazuń Nowy, dnia 17.02.2010r. Jednostka Wojskowa Nr 2189 w Kazuniu Nowym 05-152 Czosnów woj. Mazowieckie NIP: 531-00-09-699; REGON: 010282433 tel./ fax 022- 280 13 04, 022 280 10 15 W imieniu Zamawiającego Jednostki Wojskowej Nr 2189 w Kazuniu Nowym zapraszamy do złożenia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro na „wykonywanie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów ... Instrukcji Udzielania Zamówień (Rozeznania Rynku) w Jednostce Wojskowej 2189. w Kazuniu Nowym z zachowaniem zasad celowości, gospodarności, terminowości i potrzeb Jednostki. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dla Zadania Nr I oraz dla Zadania Nr II w załącznik Nr 1 do Rozeznania Rynku. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Rozeznania Rynkowego : 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ... załącznik nr 5. 3. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 j. t., z późn. zm.) dla odpadów o kodzie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - oświadczenie Wykonawcy, ... 3, tj. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 6. Oświadczenie Wykonawcy o dalszym postępowaniu z odpadami – załącznik nr 6. 7. Rozeznanie Rynkowe Wykonawca może złożyć na każde Zadanie łącznie jaki i oddzielnie dla każdego Zadania. 8. Termin wykonania zamówienia: od 16.04.2010r. do 15.04.2011r. dla Zadania Nr I i od 22.04.2010r. do 21.04.2011r. dla Zadania Nr II. 9. Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2010r.o godzinie 10:00. 10. Wzór umowy do Zadania Nr 1 i do Zadania Nr 2 jako załącznik Nr 3 i Nr 4 do Rozeznania Rynku . 11. Warunki płatności: przelew 30dni. 12....
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4896


Temat: SPALANIE tzw. POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNYCH
Natomiast sama uchwała jest obowiązująca do czasu jej uchylenia. Prawidłowa wykładnia jest następująca: 1. Art. 13 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) stanowi: „Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, ... uchwała ... Uchwała Nr XXXIII/522/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina. któa definiuje "7) odpadach...
Źródło: strazmiejskakoszalin.to.pl/viewtopic.php?t=306


Temat: Niedługo wybory? Kto Burmistrzem? :)
Kontynuacja tematu z podatków 2009. Tutaj może będzie większe zainteresowanie poczynaniom naszych władz? Uchwała Nr 207/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847; z 2008 r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz.730, Nr 223 poz.1463; z 2009 r. Nr 56 poz.458) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: § 1. ... 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni; Władze miasta pomagają Żwirowni ponieważ dochody milionowe to jest mało. A gmina musi brać kredyt! UCHWAŁA NR 204 /2009 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 października 2009r w sprawie: zaciągnięcia w roku 2009 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada...
Źródło: online.jastrowie.info/viewtopic.php?t=947


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © stardolinki